Cellorgane® Multi-Complex 3G - Woman

Multi-อินทรีย์ Cellular ฟื้นฟูบำบัดผู้หญิง

ยาเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี (Cellorgane Multi-Complex 3G)

การบำบัดในเซลล์
อวัยวะต่างๆ และอวัยวะเฉพาะ

การบำบัดในเซลล์ทางชีวภาพยุคที่ 2 ที่ปรากฏในยาเซลลอร์เกน คอมเพล็กซ์ 2 จี และยาเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี ขณะนี้มีจำหน่าย ปริมาณยาที่ให้ใหม่ในขนาด 350 มก. และยาฉีดขนาด 750 มก. รวมทั้งสารสกัดตัวอ่อนไลโอฟิไลซ์ และโปรโตปลาสซึมของเซลล์ในรูปของสารเจือจางเพื่อกระตุ้นปฏิกิริยาของการบำบัดโรค สิ่งเหล่านี้เป็นสูตรการบำบัดต่ออวัยวะแบบใหม่ที่ทำงานหลายหน้าที่ โดยเฉพาะ “การฟื้นฟู” ในแง่ของคลินิกชีวภาพ หมายถึงการฟื้นฟูและการบำรุงรักษาการมีชีวิตที่สูญไปโดยคงอวัยวะและต่อมที่ต้องรับการรักษา
การกระตุ้น ควบคุม และปรับปรุงการทำงานของอวัยวะ

 

ชนิดกิน:  สูตรออกฤทธิ์นาน  (60 350 มก. ยาเม็ดเคลือบละลายในลำไส้)
ชนิดที่ใช้ฉีด: สูตรออกฤทธิ์เร็ว (1 750 มก. สารสกัดไลโอฟิไลซ์ชนิดหลอด +1 10 มล. โปรโตปลาสซึมชนิดหลอด)

ปฏิกิริยาตอบสนองที่เหนือกว่าในการฟื้นฟูอวัยวะ การกระตุ้น การควบคุมและการปรับปรุงการทำงานของอวัยวะด้วยวิธีที่ก้าวหน้า

 

ข้อมูลและเภสัชวิทยาทางคลินิก

ยาเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี สำหรับชาย
ส่วนประกอบ:

ส่วนประกอบ 1: แต่ละหลอดขนาด 750 มก. ประกอบด้วย: สารสกัดสเต็มเซลล์ชนิดโตเต็มวัยแบบแช่แข็งแห้งในช่วงระยะตัวอ่อน/อัณฑะ, ต่อมพิทุอิทารี, ต่อมหมวกไต, โฮลเบรน, เอ็มบริโอแบลสต์, ต่อมไทมัส, ไฮโปทาลามัส, ตับ, ม้าม, ไขกระดูก, ตับอ่อน, ไต, ปอด, หลอดเลือดแดง, หลอดเลือดดำ, หลอดเลือด, หัวใจ, ไขสันหลัง, กล้ามเนื้อ, กระดูกอ่อน, ผิวหนัง, ตา, อะดีโนซีน, ดีซามิเนส, ซูเปอร์ออกไซด์ ดิสมูเทส, กลูตาไทโอน รีดุคเทส, กลูตาไทโอน เอส-ทรานสเฟเรส, กลูตาไทโอน พีโนซิเดส, น้ำกลั่น, ฟีนอล
ส่วนประกอบ 2: ในหลอดขนาด 10 มล./250 มก. ประกอบด้วย: โปรโตปลาสซึมในเซลล์ 2.5%, ไลโดเคน 2%, โซเดียมคลอไรด์ 0.9%, น้ำเติมจนครบ 100% (ส่วนประกอบในปริมาณเท่ากัน)*

ยาเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี สำหรับหญิง
ส่วนประกอบ:
แต่ละหลอดขนาด 750 มก. ประกอบด้วย: สารสกัดสเต็มเซลล์ชนิดโตเต็มวัยแบบแช่แข็งแห้งในช่วงระยะตัวอ่อน/รังไข่, ต่อมพิจูอิทารี, ต่อมหมวกไต, โฮลเบรน, เอ็มบริโอแบลสต์, ต่อมไทมัส, ไฮโปทาลามัส, ตับ, ม้าม, ไขกระดูก, ตับอ่อน, ไต, ปอด, หลอดเลือดแดง, หลอดเลือดดำ, หลอดเลือด, หัวใจ, ไขสันหลัง, กล้ามเนื้อ, กระดูกอ่อน, ผิวหนัง, ตา, อะดีโนซีน ดีซามิเนส, ซูเปอร์ออกไซด์ ดิสมูเทส, กลูตาธิโอน รีดุคเทส, กลูตาไทโอน เอส-ทรานสเฟเรส, กลูตาไทโอน พีโนซิเดส, น้ำกลั่น, ฟีนอล
ส่วนประกอบ 2:
แต่ละหลอดขนาด 10 มล./250 มก. ประกอบด้วย: โปรโตปลาสซึมของเซลล์ 2.5%, ไลโดเคน 2%, โซเดียมคลอไรด์ 0.9%, น้ำเติมจนได้ 100% (ส่วนประกอบในปริมาณเท่ากัน)*

 

กลไกการออกฤทธิ์ของยา:
เซลล์ได้รับการกระตุ้นโดยเมตาบอลิซึม ซึ่งเป็นกระบวนการรากฐานซึ่งเป็นลักษณะของชีวิต และประกอบด้วยปฏิกิริยาทางเคมีทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นในเซลล์เนื่องจากการกระตุ้นโดยเฉพาะของกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับในเซลล์ของอวัยวะนั้นๆ ยาเซลลอร์เกน 2จี ทำให้เกิดปฏิกิริยาเมตาบอลิซึมในของเหลวภายในนิวเคลียส ซึ่งเกิดเมตาบอลิซึมของกรดนิวคลิอิคขึ้น ดังนั้นจึงกระตุ้นให้โปรโตปลาสซึมเกิดการสังเคราะห์ขึ้น และเกิดการตอบสนองทางบวกต่อการกระตุ้น เป็นการกำหนดปัจจัยในสิ่งแวดล้อม เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกในนิวเคลียสของเซลล์ สารสกัดเซลล์ของอวัยวะ รวมกับส่วนผสมออกฤทธิ์ของสารตั้งต้นของเซลล์ตัวอ่อนจะถูกยอมรับในเวลาต่อมาโดยเซลล์ของอวัยวะที่คล้ายคลึงกัน ที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับซึ่งผิดปกติ ปฏิกิริยาของการควบคุมการเริ่มต้นจากโปรโตปลาสซึมไปยังส่วนอื่นๆ ของเซลล์ ทำให้ข้อมูลและการพัฒนาของโมเลกุลเหมือนกันกับนิวเคลียสเดิม กลไกการทำงานเช่นทำให้นี้การทำงานส่วนใหญ่ของอวัยวะได้เริ่มฟื้นฟูขึ้น ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากสารพิษ ซึ่งหยุดการเพิ่มเติมทางลักษณะและรูปแบบการผิดรูปของโปรตีน และทำให้สามารถตั้งโปรแกรมชีวภาพใหม่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และความยั่งยืนด้านความปลอดภัยและการตอบสนองภายในวัฏจักรเซลล์

 

เภสัชจลนศาสตร์:

เซลล์ที่ปรากฏอยู่ในยาเซลลอร์เกน 2 จี ชนิดกินขนาด 350 มก. จะเข้าไปในกระแสเลือดโดยผ่านเนื้อเยื่อชิลิเฟรัส เซลล์เหล่านี้ประกอบด้วยโครงสร้างของโปรตีนซึ่งกลืนกินเข้าไปโดยมาโครฟาจ (เซลล์กินเซลล์) โดยผ่านการเปลี่ยนรูปทางเคมีซึ่งอยู่ในรูปโครงสร้างของโมเลกุล ดังนั้น ร่างกายของผู้ป่วยจึงได้รับมาโครโมเลกุลที่มีศักยภาพการฟื้นฟูสูง รวมทั้งโมเลกุลที่มีความไวทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับ ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ อัลบูมิน นิวคลีโอไทด์ กรดอะมิโน เป็นต้น ซึ่งทำงานใน "เมตริกซ์" ของนิวคลีโอไทด์ได้อย่างแท้จริง ปฏิกิริยาเหล่านี้เกิดขึ้นโดยการกำหนดกรดอะมิโนในโปรตีนแต่ละตัวของเนื้อเยื่อผู้ให้ต่อโครงสร้างที่กำเนิดร่วมกันในเนื้อเยื่อของผู้รับ เป็นปฏิกิริยากระตุ้นเนื้อเยื่อใหม่ในเนื้อเยื่อที่เป็นโรค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเซลล์ในเชิงสรีรวิทยาและพยาธิวิทยาให้ถูกต้องตรงกับของเซลล์อวัยวะของผู้รับ เนื่องจากเป็นการพิสูจน์ได้ว่า เซลล์ผู้รับมีปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไรโบโซมอลเพิ่มขึ้น (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ได้ผลิตลูกโซ่ อาร์เอ็นเอขึ้นใหม่)
ในกรณีที่มีการให้ยาเซลลอร์เกน 2 จี ชนิดฉีดขนาด 750 มก. ส่วนผสมออกฤทธิ์หลักจะถูกดูดซึมเข้าไปยังกระแสเลือด การดูดซึมนี้เกิดขึ้นโดยการแพร่กระจาย ตามด้วยอัตราการเพิ่มหรือลดตัวแปรระหว่างที่มีการสะสมส่วนผสมออกฤทธิ์และพลาสม่าที่มีอยู่ การดูดซึมเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากส่วนเนื้อเยื่อของหลอดเลือดฝอยมีการดูดซึมผลิตภัณฑ์ยาอย่างกว้างขวาง และสามารถละลายในส่วนของเหลวได้รวดเร็วมากในเนื้อเยื่อบุโพรงส่วนใหญ่ที่เป็นน้ำ ทำให้เกิดการแผ่ซึมของโมเลกุลอยู่ในอัตราสูง โดยไม่คำนึงถึงความสามารถละลายได้ในไขมัน และการกระจายไปยังเนื้อเยื่อทั้งหมดของร่างกายแต่ส่วนใหญ่จะกระจายไปยังตับ (50%) ซึ่งเป็นที่สะสมของกรดอะมิโน หลังจากขั้นตอนแรกของเมตาบอลิซึม สารจากเมตาบอลิซึมจะถูกกำจัดไปทางปัสสาวะและอุจจาระ

ข้อบ่งใช้และปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง:
ข้อบ่งใช้:
ยาเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี ยาเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์สำหรับหญิง: ความบกพร่องของรังไข่ ประจำเดือนมาไม่เป็นปกติโรคอ้วน (สาเหตุมาจากฮอร์โมน) สภาพทางสรีรวิทยาเสื่อม หัวใจวาย ภาวะตึงเครียด มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ การเป็นพิษเรื้อรัง การรักษาทางพันธุกรรม อันตรายจากภาวะที่เม็ดเลือดแดงมีน้อย การทำงานของตับบกพร่อง

โดยทั่วไปแล้ว จะต้องฉีด ยาเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี ให้ผู้ป่วยวันละครั้งในปริมาณ 2 มล. ต่อวัน เป็นเวลา 5 วัน จนกว่ายาในหลอดขนาด 10 มล. จะหมด อย่างไรก็ตาม จะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์แต่ผู้เดียว ในการตัดสินใจเรื่องจะใช้ขนาดของยาในปริมาณเท่าใดและใช้แผนการบำบัดโรคใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี กลุ่มอาการของโรคและพยาธิวิทยา
ประสบการณ์ทางคลินิกสนับสนุนการใช้ยานี้รวมกับยาชนิดอื่น เนื่องจากคุณภาพของยาเสริมของยาเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี ในด้านประสิทธิภาพในการป้องกัน

ข้อบ่งใช้:
ขนาดใช้ยา ความบ่อยและการให้การรักษาโดยเฉพาะ

ยาสำหรับอายุรกรรม นรีเวชวิทยาและการต่อต้านการแก่ตัว:

ในรูปของการรักษาเพื่อการฟื้นฟูและการต่อต้านการแก่ตัว:
คำแนะนำปริมาณยาที่ให้ครั้งแรกมีดังนี้: เมื่อสารละลายผสมได้รวมกับของเหลวโปรโตปลาสซึมของเซลล์ ให้ฉีดปริมาณยาหนึ่งในสอง (2) มล. จากหลอดขนาด 10 มล. ของยาหลอดเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี สำหรับชายหรือหญิงตามแต่เพศผู้ป่วย โดยฉีดวันละครั้งรวมทั้งสิ้น 20 ครั้งเป็นเวลา 20 วัน ขอแนะนำให้หยุดทำการรักษาเป็นเวลา 10 วันติดต่อกันและเริ่มฉีดยาอีกวันละ 2 มล. ต่อครั้งเป็นเวลา 20 วัน ขอแนะนำให้หยุดทำการรักษาเป็นเวลา 10 วันติดต่อกันและเริ่มฉีดอีกวันเว้นวันครั้งละ 2 มล รวมการฉีดทั้งสิ้น 20 ครั้ง (10 หลอด) สำหรับยาฉีดเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี เป็นเวลา 20 วัน
ขอแนะนำให้รวมกันรักษากับยาเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี ที่ใช้กินซึ่งระบุว่า ให้กินก่อนอาหารหนึ่งเม็ดในเวลากลางวันและอีกเม็ดหนึ่งในตอนเย็น เป็นเวลา 60 วัน การรักษาอาจทำซ้ำได้ตามแต่สถานภาพและผลการบำบัดที่ได้ของผู้ป่วย โดยทั่วไปแล้ว ขอแนะนำให้ใช้การรักษานี้ทุกๆ หก (6) เดือน ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจประเมินทางการแพทย์ใน 2 เดือนแรกหลังจากที่การรักษาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ผลการบำบัด: ในระหว่างสัปดาห์แรกของการรักษา ควรจะสังเกตเห็นการปรับปรุงค่าทางคลินิกของอวัยวะทั้งหมด ภาวะการใช้ชีวิตและพละกำลังของผู้ป่วยจะดีขึ้น

การรักษาเพื่อการฟื้นฟูการป้องกัน:
คำแนะนำปริมาณยาที่ให้ครั้งแรกมีดังนี้: เมื่อสารละลายผสมได้รวมกับของเหลวโปรโตปลาสซึมของเซลล์ ให้ฉีดปริมาณยาหนึ่งในสอง (2) มล. จากหลอดขนาด 10 มล. ของยาหลอดเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี สำหรับชายหรือหญิงตามแต่เพศผู้ป่วยโดยให้วันเว้นวัน รวมทั้งสิ้นฉีด 10 ครั้งเป็นเวลา 20 วัน นอกจากนี้ ขอแนะนำอีกว่าให้กินยาเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี ให้กินวันละ 2 เม็ด ในตอนเช้าและตอนเย็นโดยกินหลังอาหารเป็นเวลา 3 วัน ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจทางคลินิกหนึ่งครั้งหลังจากที่การรักษาใน 2 เดือนแรกครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ผลการบำบัด: ในระหว่างสัปดาห์แรกของการรักษา ควรจะสังเกตเห็นการปรับปรุงค่าทางคลินิกของอวัยวะทั้งหมด ภาวะการใช้ชีวิตและพละกำลังของผู้ป่วยจะดีขึ้น

การรักษาสำหรับโรคโดยเฉพาะ เช่น:
การสูญเสียความต้องการทางเพศ คำแนะนำปริมาณยาที่ให้ครั้งแรกมีดังนี้: เมื่อสารละลายผสมได้รวมกับของเหลวโปรโตปลาสซึมของเซลล์ ให้ฉีดปริมาณยาหนึ่งในสอง (2) มล จากหลอดขนาด 10 มล. ของยาหลอดเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี สำหรับชายหรือหญิงตามแต่เพศผู้ป่วยโดยให้วันเว้นวัน รวมทั้งสิ้นฉีด 20 ครั้งเป็นเวลา 2 เดือน การรักษารวมกับยาเม็ดเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี โดยกินวันละหนึ่งครั้ง โดยกินก่อนอาหารในตอนเช้าและตอนเย็นเป็นเวลา 6 เดือน ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจประเมินทางการแพทย์ใน 2 เดือนแรกหลังจากที่การรักษาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ผลการบำบัด: เมื่อขั้นตอนแรกของการรักษาครบวงจรแล้วผู้ป่วยควรจะรู้สึกว่าอาการและความต้องการทางเพศของตนดีขึ้น

ความเครียด: คำแนะนำปริมาณยาที่ให้ครั้งแรกมีดังนี้: เมื่อสารละลายผสมได้รวมกับของเหลวโปรโตปลาสซึมของเซลล์ ให้ฉีดปริมาณยาหนึ่งในสอง (2) มล จากหลอดขนาด 10 มล. ของยาหลอดเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี สำหรับชายหรือหญิงตามแต่เพศผู้ป่วย โดยฉีด 20 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 20 วันเป็นเวลาติดต่อกัน การรักษาควรรวมยาเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี โดยกิน 2 เม็ดก่อนอาหารในตอนเช้าและตอนเย็น (60 เม็ดต่อหนึ่งเดือน) เป็นเวลา 3 เดือน ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจประเมินทางการแพทย์ใน 2 เดือนแรกหลังจากที่การรักษาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ผลการบำบัด: เมื่อขั้นตอนแรกของการรักษาครบวงจรแล้วผู้ป่วยควรจะรู้สึกว่าอาการของตนดีขึ้น

ภาวะอ่อนแรง: คำแนะนำปริมาณยาที่ให้ครั้งแรกมีดังนี้: เมื่อสารละลายผสมได้รวมกับของเหลวโปรโตปลาสซึมของเซลล์ ให้ฉีดปริมาณยาหนึ่งในสอง (2) มล. จากหลอดขนาด 10 มล. ของยาหลอดเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี สำหรับชายหรือหญิงตามแต่เพศผู้ป่วย การรักษาควรรวมยาเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี โดยกิน 2 เม็ดก่อนอาหารในตอนเช้าและตอนเย็น (60 เม็ดต่อหนึ่งเดือน) เป็นเวลา 6 เดือน ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจประเมินทางการแพทย์ครั้งหนึ่งใน 2 เดือนแรกหลังจากที่การรักษาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ผลการบำบัด: ในระหว่างสัปดาห์แรกของการรักษา ควรจะสังเกตเห็นการปรับปรุงค่าทางคลินิกของอวัยวะทั้งหมด ภาวะการใช้ชีวิตและพละกำลังของผู้ป่วยจะดีขึ้น

อายุรกรรม:
ตับบกพร่อง โรคตับแข็ง ข้ออักเสบ จิตใจอ่อนเพลีย โรครูมาติซั่ม อันตรายจากภาวะเม็ดเลือดแดงมีน้อย โรคกระดูกอ่อนและฮอร์โมนความเติบโตผิดปกติ:
คำแนะนำปริมาณยาที่ให้ครั้งแรกมีดังนี้: เมื่อสารละลายผสมได้รวมกับของเหลวโปรโตปลาสซึมของเซลล์ ให้ฉีดปริมาณยาหนึ่งในสอง (2) มล จากหลอดขนาด 10 มล. ของยาหลอดเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี สำหรับชายหรือหญิงตามแต่เพศผู้ป่วย โดยให้วันเว้นวัน รวมทั้งสิ้นฉีด 60 ครั้งขณะเดียวกันควรระบุปริมาณยาเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี สำหรับกิน: โดยกินวันละสองครั้ง ก่อนอาหารในตอนเช้าและตอนเย็นเป็นเวลาหก (6) เดือน

นรีเวชวิทยา:
ภาวะหมดประจำเดือนก่อนกำหนดและการหมดประจำเดือนก่อนวัย: คำแนะนำปริมาณยาที่ให้ครั้งแรกมีดังนี้: เมื่อสารละลายผสมได้รวมกับของเหลวโปรโตปลาสซึมของเซลล์ ให้ฉีดปริมาณยาหนึ่งในสอง (2) มล จากหลอดขนาด 10 มล. ของยาหลอดเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี สำหรับหญิงโดยให้ยาทุกวันโดยฉีดรวมทั้งสิ้น 10 ครั้งเป็นเวลา 20 วัน ในทั้งสองกรณี การรักษานี้ควรให้ยาเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี สำหรับกินในปริมาณยาหนึ่ง (1) ครั้งก่อนอาหารทั้งในตอนเช้าและตอนเย็น เป็นเวลา 60 วัน

ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจประเมินทางการแพทย์ใน 2 เดือนแรกหลังจากที่การรักษาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว การรักษาอาจทำซ้ำได้ตามแต่สถานภาพและผลการบำบัดที่ได้ของผู้ป่วย โดยทั่วไปแล้ว ขอแนะนำให้ใช้การรักษานี้ทุกๆ หก (6) เดือนในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 45 ปีและในกรณีอื่นที่ภาวะหมดประจำเดือนก่อนกำหนด
ผลการบำบัด: เมื่อขั้นตอนแรกของการรักษาครบวงจรแล้วผู้ป่วยควรจะรู้สึกว่าอาการของตนดีขึ้น

โรคมดลูกผิดปกติ ภาวะหมดประจำเดือนก่อนกำหนดและการหมดระดูก่อนวัย: คำแนะนำปริมาณยาที่ให้ครั้งแรกมีดังนี้: เมื่อสารละลายผสมได้รวมกับของเหลวโปรโตปลาสซึมของเซลล์ ให้ฉีดปริมาณยาหนึ่งในสอง (2) มล จากหลอดขนาด 10 มล. ของยาหลอดเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี สำหรับหญิงโดยให้ยาทุกวัน โดยฉีดรวมทั้งสิ้น 20 ครั้งเป็นเวลา 20 วัน ในทั้งสองกรณี การรักษานี้ควรให้ยาเซลลอร์เกน มัลติคอมเพล็กซ์ 2 จี สำหรับกินในปริมาณยาหนึ่ง (1) ครั้งก่อนอาหารทั้งในตอนเช้าและตอนเย็น เป็นเวลา 90 วัน

เมื่อการรักษาสอง (2) เดือนครบถ้วนแล้ว ผู้ป่วยควรจะต้องได้รับการตรวจร่างกายด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อดูว่าผลของอาการทางคลินิกถูกกำจัดหรือหายไปหรือไม่ การรักษาจะดำเนินต่อไปอีกสอง (2) เดือนหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์กับผลการตรวจสอบ

© 2019 Biocell Ultravital. Privacy
Like Us on Facebook Follow Us on Twitter